කළමනාකරණ පිඨයේ 14 වැනි පර්යේෂණ සභාවාරය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ 14 වැනි පර්යේෂණ සභාවාරය 2018 මැයි මස 31 වැනිදා පැවැත්විය. ද්වි වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම පර්යේෂණ සභාවාරය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද සහභාගිවිය.

 

Category Posts

14th Research Sessions of the Faculty of Management Studies and Commerce

The Research Sessions of the Faculty of Management Studies and Commerce is held bi-annually with the intention of providing a platform for researchers and young academics of the faculty to share their research findings and promote a vibrant research culture within the Faculty.

The 14th in this series was held on 31st May 2018 at the university. Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University graced the occasion as the chief guest. The Dean of the Faculty; Dr. U. Anura Kumara participated as the Guest of Honor. Dr. (Mrs.) Chathurani Silva, Senior Lecturer, Department of Decision Sciences, delivered the keynote address.

The event was co-chaired by Dr. (Mrs.) Ayoma Sumanasiri and Dr.Thusitha Abeysekara.

 

Category Posts