විද්‍යා පිඨයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය ස්ථාපනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය ස්ථාපනය කිරීම 2017 දෙසැම්බර් මස 07 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උදැසන 9.00 ට සිදු වූ අතර මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News