අවදානම් සහගත ක්‍රියාකාරකම් සමඟ – “ආගන්තුකයින් 2018”

අනාගත නායකත්වය මානසිකව සහ කායිකව ශක්තිමත් කිරීමේ මුලික අරමුණ ඇතිව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අලෙවි කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද “ආගන්තුකයින් 2018” පිළිවෙලින් කොළඹ, මිරිස්ස, සහ වැලිගම යන ප්‍රදේශවලදී 2018 ජුලි මස 20 සිට 22 දක්වා පැවැත් වූ අතර මෙහි අරම්භක උත්සවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදී උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News