“ஜபுர வர்ண 2016” 43வது வர்ணவிருது வலங்கல் விழா

ஜபுர வர்ண2016” 43வது வர்ணவிருது வலங்கல் விழா, 2017ஜூன் மாதம்21ஆம் திகதிகொழும்பு“வோடர்ஸ்ஏஜ்” ஹோட்டலில் இடம் பெற்றது. இம்முறை விருது வழங்கல்விழாவைவிளையாட்டு கவுன்சில் மூலம்ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டது.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts