“ජ’පුර වර්ණ 2016” 43 වන සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 43 වන වර්ණ සම්මාන උළෙල මෙවර 2017 ජුනි මස 21 දින කොළොඹ “වෝටර්ස් එජ්” හෝටලයේදී පැවැත්විය. මෙවර සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය සංවිධානය ක්‍රීඩා කවුන්සිලය මගින් සිදුවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News